Ruch nieodłączną częścią myślenia i uczenia się 

Program „Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku" był zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie i Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie w roli Partnera projektu. Program został wydany w toku realizacji projektu w ramach Priorytetu III: „Wysoka jakość systemu oświaty", Dział 3.3., Poddziałanie 3.3.4: „Modernizacja metod i treści kształcenia", Konkurs nr 2/POKL/3.3.4/09 „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego". Program został pozytywnie zaopiniowany przez MEN.

     Program można pozyskać poprzez udział w warsztatach metodycznych. Jest to cykl 4 spotkań po 10 godz. dydaktycznych. Koszt całkowity programu to 6400 zł, liczebność grupy do 12 osób (koszt dla jednej osoby 520 zł). W zależności od potrzeby liczba godzin warsztatów może być zwielokrotniona.

     Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany program edukacyjny mający za zadanie wzbogacić ofertę programową szkoły w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego do wyboru. Program ten uwzględnia zróżnicowany poziom sprawności fizycznej uczniów. Zawiera treści które, są dostępne dla tej grupy dzieci, która z powodów zdrowotnych nie uczestniczą w tradycyjnych lekcjach wychowania fizycznego. Podczas cyklu warsztatów uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności posługiwania się rekwizytami opisanymi w programie: piłeczki, chustki, diabolo, flowersticki, talerze, maczugi, obręcze.

     Każdy z uczestników otrzyma publikację „Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku".

   Więcej informacji w kole PSPiA KLANZA w Lublinie tel.   81 534 65 83.

Partner