KARTA ZGŁ. I REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

 

 

Regulamin zapisu na warsztaty organizowane
przez Centrum Szkoleniowe KLANZA 
w Opolu

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Opolu jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

 1. Dokonanie opłaty za warsztaty bądź przesłanie zobowiązania dyrektora placówki o dokonaniu opłaty za warsztaty po otrzymaniu faktury, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

 2. Pod pojęciem „organizator” rozumie się Centrum Szkoleniowe KLANZA w Opolu;

 3. Pod pojęciem „warsztatów” rozumie się odpłatne spotkania szkoleniowe organizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Opolu;

 4. Pod pojęciem „uczestnika” rozumie się nauczyciela biorącego udział w warsztatach;

 5. Zapisując się na warsztaty organizowane przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Opolu, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia. Centrum Szkoleniowe KLANZA w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i obrażenia ciała uczestników;

 6. Centrum Szkoleniowe KLANZA w Opolu nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników ani za zgubienie wartościowych przedmiotów pozostawionych na warsztatach;

 7. Uczestnik jest odpowiedzialny i ponosi koszty za straty spowodowane zaniedbaniami z jego strony;

 8. Całkowity koszt uczestnictwa w warsztatach, łącznie z kosztami podróży i noclegu ponosi uczestnik bądź placówka kierująca na warsztaty.

 9. Zapisy:

Na szkolenie może zapisać się osoba pełnoletnia, która prześle na adres: opole@klanza.org.pl

 • wypełnioną kartę zgłoszenia

oraz

 • W przypadku osób indywidualnych zostanie dokonana opłata za warsztaty na konto PSPiA KLANZA Oddział Warszawski/Koło Opole

 • W przypadku płatności przez placówkę, należy przesłać mailem potwierdzenie dyrektora placówki o pokryciu kosztów warsztatów i zgodę na wystawienie faktury na wcześniej podane dane

 • Wpłaty należności za warsztaty, uczestnik dokonuje na konto:
  Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski/ Koło Opole
  46-042 Pustków, ul. Leśna 7
  BPH, nr konta: 92 1060 0076 0000 3380 0010 3682

z dopiskiem (nazwa warsztatów)

 1. Po dokonaniu opłaty za warsztaty lub przesłaniu mailem potwierdzenia dyrektora placówki o pokryciu kosztów warsztatów i zgody na wystawienie faktury na wskazany adres, zostanie przesłany mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników

 2. Warsztaty są przewidziane na określoną ilość uczestników. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc w wyniku zapisów, o rezerwacji miejsca na zajęciach decyduje kolejność zaksięgowania na koncie Stowarzyszenia KLANZA OW opłaty za warsztaty lub przesłanie zobowiązania dyrektora oraz przesłanie karty zgłoszenia.

 3. W przypadku dokonania wszystkich formalności związanych z zapisem na warsztaty i brakiem odpowiedzi na zgłoszenie, należy ponowne przesłać maila. W przypadku dalszego braku kontaktu ze strony organizatora (na minimum 3 dni przed planowanymi warsztatami) należy:

  1. Sprawdzić czy w karcie zgłoszenia podano adres mailowy oraz czy podano prawidłowy adres

Sprawdzić poprawność adresu, na który wysłano zgłoszenie opole@klanza.org.pl

 1. Wysłać informację z innego adresu mailowego

 2. Skontaktować się telefonicznie z dyżurującą osobą

 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach należy wysłać pisemne powiadomienie;
  W przypadku wcześniejszego powiadomienia o rezygnacji – w terminie najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów, przysługuje zwrot wpłaty w całości;
  Poniżej tego terminu nie przysługuje zwrot kosztów;

 4. W przypadku nieobecności na warsztatach bez wcześniejszego powiadomienia, nie przysługuje zwrot kosztów;

 5. W przypadku nieobecności na warsztatach osób, których uczestnictwo opłacane jest przez placówkę, bez wcześniejszego powiadomienia, faktura zostaje wysłana na wskazany adres;

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z powodu niezebrania się grupy bądź z innych powodów niewymienionych w tym regulaminie – w takim przypadku następuje zwrot wpłaconych na konto PSPiA KLANZA KO kosztów warsztatów

 7. Organizator ma prawo do zmiany terminu, miejsca i godzin zajęć, o czym poinformuje uczestników (telefonicznie, sms, e-mail lub osobiście) - – w takim przypadku istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach oraz zwrot wpłaconych na konto PSPiA KLANZA KO kosztów warsztatów

 8. Na salę warsztatową można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie zniszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów)

 9. Każdy uczestnik warsztatów powinien zgłosić się na miejsce minimum 10 minut przed zajęciami.

 10. Materiały prezentowane podczas warsztatów są chronione prawami autorskimi;

 11. Organizator warsztatów, nie wyraża zgody na nagrywanie działań odbywających się na warsztatach, na wszelkiego typu nośnikach danych;

 12. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji w zakresie Ustawy o Ochronie danych osobowych z 29.08.1997r.;

 13. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, a w szczególności do pkt 22, będą proszone o opuszczenie Sali, w której odbywają się warsztaty. Osoby takie nie otrzymają zaświadczenia ani zwrotu kosztów wpłaconych na konto PSPiA KLANZA KO.

 

Partner