SYSTEM CERTYFIKACJI POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW
I ANIMATORÓW
KLANZA

 

System Certyfikacji PSPiA KLANZA

1. System Certyfikacji PSPiA KLANZA jest materiałem wewnętrznym stworzonym na potrzeby członków Stowarzyszenia, wprowadzonym uchwałą nr 7 XVIII Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2008 roku.

2. Został sformułowany w oparciu o następujące podstawy prawne:
a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli w tym z zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego.
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.
c. Statut PSPiA KLANZA.

3. Zawiera następujące treści:
3.1 Cele systemu
3.2 Misja i wizja rozwoju Stowarzyszenia
3.3 Kodeks Etyczny Animatora i Trenera
3.4 Poziomy uprawnień oraz zestawienie potrzebnej dokumentacji
 Ustalenia ogólne
 Ustalenia szczegółowe
- Animator
- Trener Pierwszego Stopnia
- Trener Drugiego Stopnia
- Trener Trzeciego Stopnia 2
- Superwizor
3.5 Dokumentacja potrzebna do przedłużenia ważności certyfikatu na poszczególnych
poziomach uprawnień
3.6 Procedury pracy Komisji Certyfikacyjnej
3.7 Procedury związane z warsztatami autorskimi
 Ustalenia ogólne
- Opis autorskiego programu warsztatów
- Procedury wycofywania programów warsztatów
- Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wprowadzenie warsztatów do oferty

4. Wzory dokumentów – załączniki:
Zał. 1 Kwestionariusz dla kandydata ubiegającego się o Certyfikat Animatora PSPiA KLANZA
Zał. 2 Kwestionariusz dla kandydata ubiegającego się o Certyfikat Trenera Pierwszego Stopnia PSPiA KLANZA
Zał. 3 Kwestionariusz dla kandydata ubiegającego się o Certyfikat Trenera Drugiego Stopnia PSPiA KLANZA
Zał. 4 Kwestionariusz dla kandydata ubiegającego się o Certyfikat Trenera Trzeciego Stopnia PSPiA KLANZA
Zał. 5 Oświadczenie osoby superwizującej, popierającej wniosek osoby ubiegającej się o Certyfikat Trenera Pierwszego Stopnia PSPiA KLANZA
Zał. 6 Oświadczenie osoby superwizującej popierającej wniosek osoby ubiegającej się o Certyfikat Trenera Drugiego Stopnia PSPiA KLANZA
Zał. 7 Zobowiązanie przestrzegania Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera PSPiA KLANZA

 

CELE SYSTEMU


1. Wprowadzenie jednolitych zasad i określenie szczegółowych warunków, a także procedur ubiegania się o Certyfikat PSPiA KLANZA oraz nadawania tytułu Animatora, tytułu Trenera pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.

2. Pozyskiwanie, kształcenie i angażowanie osób identyfikujących się z misją Stowarzyszenia i zainteresowanych rozwojem kompetencji trenerskich i umiejętności animatorskich w oparciu o Metodę KLANZY
MISJA I WIZJA ROZWOJU STOWARZYSZENIA
Misja: Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej. Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

KLANZA
• prowadzi działalność szkoleniową dla dorosłych,
• organizuje i prowadzi festyny i imprezy dla małych i dużych grup skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych,
• organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne,
• realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju,
• proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy,
• realizuje własny plan wydawniczy.

Wizja: KLANZA jest powszechnym ruchem społecznym, kluczowym dla rozwoju szeroko rozumianej edukacji. Szczycimy się rozpoznawalną i jednoznacznie identyfikowaną marką. Nasza działalność jest poszukiwana, atrakcyjna i wyjątkowa. Trenerzy pracują z pasją, mają wysokie kwalifikacje przydatne w pełnieniu tej roli zawodowej. Realizują najwyższej jakości usługi edukacyjne oraz wspierają rozwój osobisty. Tworzymy sprawnie zarządzaną strukturę organizacyjną, która zapewnia realizację naszych celów w najwyższych standardach. Dysponujemy własną bazą szkoleniową i oryginalnymi pomocami dydaktycznymi. Tworzymy warunki dla wszechstronnego rozwoju członków Stowarzyszenia, współpracowników i odbiorców naszych działań. Znajdujemy przestrzeń współpracy z partnerami o podobnych wartościach i misji w Polsce i zagranicą.*


KODEKS ETYCZNY ANIMATORA I TRENERA POLSKIEGO
STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW
KLANZA


1. Trener i animator propaguje i realizuje misję PSPiA KLANZA.

2. Zna i przestrzega Statut Stowarzyszenia oraz regulaminy wewnętrzne.

3. Dba o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.

4. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom wykonywanej pracy. Dba o swoją kondycję psychofizyczną jako prowadzącego.

5. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i dąży do stałego rozwoju osobistego.

6. Rzetelnie wypełnia podjęte w imieniu Stowarzyszenia zobowiązania.

7. Zachowuje dyskrecję odnośnie osób oraz poufnych informacji.

8. Realizuje zasadę wzajemnego szacunku i koleżeństwa. Powstrzymuje się od krytycznych ocen pracy i działalności innych animatorów i trenerów w obecności osób postronnych.

9. Rzetelnie przedstawia swoje kwalifikacje i zakres oferowanych usług, promuje innych animatorów i trenerów Stowarzyszenia, oraz realizowane w Stowarzyszeniu warsztaty, programy i projekty.

10. Zna i przestrzega prawo autorskie.
* Wizja pochodzi z dokumentu przygotowanego na Walne Zgromadzenie pod hasłem: Główne
kierunki strategii rozwojowej KLANZY na lata 2008 – 2015. CMU


POZIOMY UPRAWNIEŃ
USTALENIA OGÓLNE


Trener to osoba posiadająca uprawnienia do działań edukacyjnych i animacyjnych.
1. Istnieją 3 poziomy uprawnień trenerskich:
a. Trener pierwszego stopnia
b. Trener drugiego stopnia
c. Trener trzeciego stopnia

2. Warunkiem formalnym starania się o wszystkie poziomy uprawnień trenerskich jest:
a. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu.
b. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
c. Uzyskanie rekomendacji ze strony właściwej struktury Stowarzyszenia.
d. Uzyskanie pozytywnej opinii z samodzielnie przeprowadzonych zajęć superwizowanych przez osobę upoważnioną przez Stowarzyszenie (wg odrębnej listy superwizorów), za które kandydat nie pobiera wynagrodzenia. Wynagrodzenie pobiera superwizor.

3. Potwierdzeniem uzyskania określonych stopni trenerskich jest certyfikat.

4. Certyfikat na I i II stopień trenerski jest płatny i odnawialny. Odnawialność certyfikatu nie wiąże się z ponownym przechodzeniem procedur uzyskiwania stopni trenerskich. Trener może zawiesić odnawialność certyfikatu bez konieczności poddawania się ponownemu przechodzeniu procedur nie dłużej niż na dwa lata powiadamiając o tym Komisję Certyfikacyjną

5. Warunkiem posiadania certyfikatu jest znajomość i stosowanie metody KLANZY oraz bezwzględne przestrzeganie Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera. POZIOMYUPRAWNIEŃ

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
ANIMATOR
Animator to osoba posiadająca uprawnienia do projektowania i prowadzenia działań
animacyjnych.
Działania animacyjne rozumiane są jako nieszkoleniowe działania z grupą:
a. festyny, pikniki, zabawy, imprezy okolicznościowe itp.,
b. cykl działań animacyjnych lub działania animacyjne ujęte w jednym projekcie. Animatorzy bezwzględnie przestrzegają Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera. Warunki uzyskania certyfikatu
1. Członkostwo zwyczajne i aktywna działalność w PSPiA KLANZA
2. Znajomość Metody KLANZY, metod pedagogiki zabawy i metod aktywizujących oraz metodyki czasu wolnego potwierdzone stosownymi zaświadczeniami
3. Praktyka w pracy z grupą.*
4. Rekomendacja właściwej struktury lokalnej PSPiA KLANZA, do której należy kandydat.  Wniosek o przyznanie certyfikatu animatora zawiera:
a. kwestionariusz dla kandydata na animatora,
b. zobowiązanie przestrzegania Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera,
c. rekomendację właściwej struktury PSPiA KLANZA,
d. kopie ksero zaświadczeń odbytych szkoleń, kursów, warsztatów, stażów oraz realizowanych projektów.

Uprawnienia
1. Projektowanie, organizacja, koordynacja działań animacyjnych.
2. Przygotowanie i kierowanie dużymi projektami.
3. Opieka i przygotowanie wolontariuszy do bezpośredniej pracy z uczestnikami działań animacyjnych.

Certyfikat
1. Odnawialny co 3 lata po złożeniu pisemnego wniosku.
2. Opłata certyfikacyjna – 50 zł.
* W pkt. 3 i 4 nie wyznaczono obligatoryjnej liczby godzin. Stwierdzenie znajomości metod i praktyki
w pracy z grupą pozostawia się w kompetencjach właściwej struktury lokalnej, która ma największą wiedzę o umiejętnościach kandydata i jego gotowości do bycia animatorem. Struktura potwierdza to rekomendacją. Animator może zawiesić odnawialność certyfikatu bez konieczności poddawania się ponownemu przechodzeniu procedur nie dłużej niż na dwa lata, powiadamiając o tym Komisję Certyfikacyjną MATO

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
TRENER PIERWSZEGO STOPNIA

Warunki uzyskania stopnia

1. Członkostwo zwyczajne i aktywna działalność w PSPiA KLANZA.

2. Udokumentowanie uczestnictwa w min. 100 godz. szkoleń z zakresu pedagogiki zabawy lub/oraz metod aktywizujących w pracy z grupą.

3. Udokumentowanie ukończenia min. 50 godzin szkoleń z zakresu wiedzy i umiejętności psychopedagogicznych w pracy z grupą (np. treningi: asertywności, komunikacji interpersonalnej, organizacji pracy grupowej, nauczania dorosłych), w tym obowiązkowo co najmniej 20 godzin zajęć interpersonalnych oraz odbycie seminarium z zakresu metody KLANZY w wymiarze co najmniej 20 godzin.

4. Praktyka w pracy z grupą dorosłych.

5. Udokumentowane 50 godzin przeprowadzonych samodzielnie i/lub w roli współprowadzącego zajęcia szkoleniowe z dorosłymi w tym 20 godzin superwizowanych (co najmniej 10 godzin pracy ciągłej) przez trenera drugiego lub trzeciego stopnia PSPiA KLANZA, będącego na liście superwizorów Stowarzyszenia.

6. Rekomendacja struktury, której członkiem jest kandydat na trenera.

7. Rozmowa kwalifikacyjna kandydata w obecność co najmniej dwóch trenerów drugiego stopnia, której celem jest sprawdzenie wiedzy na temat stosowania metody KLANZY
Wniosek o przyznanie certyfikatu trenera pierwszego stopnia zawiera:
a. kwestionariusz dla kandydata na trenera pierwszego stopnia,
b. zobowiązanie przestrzegania Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera,
c. kopie ksero zaświadczeń odbytych szkoleń, kursów, warsztatów, staży oraz realizowanych projektów,
d. opinię superwizora,
e. sprawozdanie z odbytej rozmowy kwalifikacyjnej podpisane przez dwóch trenerów drugiego stopnia
f. rekomendację właściwej struktury PSPiA KLANZA,
g. potwierdzenie wpłaty 100 zł za procedurę certyfikacyjną.

Uprawnienia
1. Prowadzenia własnych warsztatów po wprowadzeniu do oferty PSPiA KLANZA zgodnie z procedurą.
2. Może prowadzić działania animacyjne.
3. Prowadzenie warsztatów z oferty KLANZY po uzyskaniu pisemnej zgody autorów. Autor decyduje o trybie uzyskania uprawnień do jedno lub wielorazowego prowadzenia warsztatów.

Certyfikat
1. Odnawialny co 3 lata po złożeniu pisemnego wniosku.
2. Jednorazowa opłata za procedurę certyfikacyjną – 100 zł.
3. Opłata certyfikacyjna – 50 zł.


USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
TRENER DRUGIEGO STOPNIA

Warunki uzyskania stopnia

1. Posiadanie uprawnień trenera pierwszego stopnia nie krócej niż 1 rok.

2. Udokumentowanie ukończenia dodatkowych min. 50 godzin szkoleń z zakresu umiejętności pracy z grupą, przez takie szkolenie rozumie się: jedno lub cykl szkoleń przygotowujących do samodzielnego prowadzenia zajęć warsztatowych.

3. Przeprowadzenie 100 godzin różnych form szkoleniowych, zgodnie z uprawnieniami trenera pierwszego stopnia zakończone pozytywną ewaluacją. Chodzi tu zarówno o samodzielne prowadzenie zajęć jak też występowanie w roli

4. Współprowadzącego lub pracę pod bezpośrednią superwizją.

5. Krótki raport z działalności i dokonań własnych z okresu bycia trenerem pierwszego stopnia – maksimum ostatnich 5 lat ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń ze stosowania metody KLANZY.

6. Przeprowadzenie co najmniej jednych 15 godzinnych warsztatów pod bezpośrednią superwizją trenera drugiego lub trzeciego stopnia (z listy superwizorów Stowarzyszenia) lub osoby uprawnionej przez Stowarzyszenie.

7. Uzyskanie pozytywnej oceny superwizora.
Wniosek o przyznanie certyfikatu trenera drugiego stopnia zawiera:
a. kwestionariusz dla kandydata na trenera drugiego stopnia,
b. zobowiązanie przestrzegania Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera,
c. kopie ksero zaświadczeń odbytych szkoleń (uzupełniające do drugiego stopnia),
d. opinię superwizora,
e. rekomendację właściwej struktury,
f. krótki raport z działalności i dokonań własnych z okresu bycia trenerem pierwszego stopnia – maksimum ostatnich 5 lat,
g. potwierdzenie wpłaty 100 zł za procedurę certyfikacyjną.

Uprawnienia
1. Posiada wszystkie prawa trenera pierwszego stopnia.
2. Może projektować i prowadzić zajęcia z obszaru edukacji i kultury, zgodne z misją i Statutem Stowarzyszenia z zachowaniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i innych przepisów prawa.

Certyfikat
1. Odnawialny co 5 lat po złożeniu pisemnego wniosku.
2. Jednorazowa opłata za procedurę certyfikacyjną – 100 zł.
3. Opłata certyfikacyjna – 120 zł.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
TRENER TRZECIEGO STOPNIA

Warunki uzyskania stopnia
1. Posiadanie uprawnień trenera drugiego stopnia nie krócej niż 3 lata.

2. Aktywne działanie w Stowarzyszeniu w obszarze szkoleniowym.

3. Posiadanie bardzo wysokich umiejętności szkoleniowych, superwizyjnych i coachingowych

4. Posiadanie rekomendacji Zarządu Głównego.

5. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
5.1. Znaczące osiągnięcia w dziedzinie edukacji lub kultury.
5.2. Stopień naukowy.
5.3. Publikacja własna zgodna z kryteriami:
5.3.1. Publikacja w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub polskim o zasięgu, co
najmniej krajowym.
5.3.2. Autorstwo, współautorstwo lub redakcja monografii lub podręcznika
akademickiego.
5.3.3. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim.
5.3.4. Autorstwo, współautorstwo pozycji metodycznej (książki, poradnika, pomocy
dydaktycznej, gry, itp.) istotnej dla rozwoju Stowarzyszenia.
5.3.5. Autorstwo lub współautorstwo cyklu artykułów w wydawnictwie KLANZA.

6. W sytuacjach szczególnych Komisja Certyfikacyjna ma prawo nadać certyfikat Trenera trzeciego stopnia z pominięciem stopni niższych osobie ważnej dla Stowarzyszenia, po zastosowaniu następujących procedur:
6.1. rekomendacja kandydata wydana przez właściwą strukturę,
6.2. opinia Zarządu Głównego,
6.3. opinia Komisji Certyfikacyjnej,
6.4. przedstawienie kandydatury i opinii Walnemu Zgromadzeniu,
6.5. akceptacja Walnego Zgromadzenia, potwierdzona odpowiednią uchwałą.
Wniosek o przyznanie certyfikatu trenera trzeciego stopnia zawiera:
a. kwestionariusz dla kandydata na trenera trzeciego stopnia,
b. zobowiązanie przestrzegania Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera,
c. rekomendacje Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Uprawnienia
1. Posiada wszystkie prawa trenera pierwszego i drugiego stopnia.
2. Posiada uprawnienia do superwizowania i opiniowania wszystkich zajęć prowadzonych w ramach Stowarzyszenia.
3. Może opiniować warsztaty wprowadzane do oferty Stowarzyszenia.
4. Może opiniować i recenzować publikacje.
5. Pełni role konsultacyjne, doradcze i wspomagające.

Certyfikat
1. Certyfikat jest odnawialny co 5 lat po złożeniu pisemnego wniosku.
2. Przeprowadzenie procedury certyfikacyjnej i wydanie certyfikatu jest bezpłatne.
3. W przypadku procedury szczególnej istnieje możliwość przyznania certyfikatu bezterminowego, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
* Pojęcie „znaczące osiągnięcia” zostanie opisane w komentarzu do Systemu Certyfikacji podobnie jak pojęcie „rekomendacja”


SUPERWIZOR

Superwizorem zostaje:

1. Trener III stopnia – z mocy niniejszego dokumentu.

2. Trener II stopnia – po spełnieniu warunków:
a. posiadanie uprawnień trenera drugiego stopnia nie krócej niż 2 lata,
b. rekomendacja właściwej struktury Stowarzyszenia,
c. rekomendacja Zarządu Głównego
d. odbycie rozmowy i uzyskanie rekomendacji co najmniej 3 superwizorów. Wpisu na Listę Superwizorów oraz stosowny certyfikat przyznaje Komisja Certyfikacyjna, proces ten odbywa się raz w roku.

Certyfikat superwizora jest odnawialny co 5 lat na podstawie jego sprawozdania z pracy złożonego i zaakceptowanego przez Komisję Certyfikacyjną.

Wniosek o wpisanie na listę superwizorów zawiera:
a. kwestionariusz,
b. rekomendację właściwej struktury,
c. rekomendację Zarządu Głównego.
d. rekomendację trzech superwizorów

Uprawnienia i obowiązki:

1. Posiada uprawnienia do superwizowania i opiniowania wszystkich zajęć prowadzonych w ramach Stowarzyszenia.

2. Może opiniować warsztaty wprowadzane do oferty Stowarzyszenia.

3. Pełni role konsultacyjne, doradcze i wspomagające.

4. Wydaje opinię na temat kandydatów na trenera lub w sytuacjach budzących wątpliwości co do przestrzegania przez animatora lub trenera Kodeksu Etycznego.

5. Dba o rozwój zespołu trenerskiego KLANZY (pozyskuje, inspiruje, wspiera młodych trenerów,animatorów i kandydatów na trenerów, animatorów), a także wspiera struktury KLANZY w zarządzaniu.

DOKUMENTACJA POTRZEBNA DO PRZEDŁUŻENIA
WAŻNOŚCI CERTYFIKATU
NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH UPRAWNIEŃ.

1. Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu zawiera:
a. opis rozwoju kompetencji zawodowych,
b. rekomendację struktury.

 

PROCEDURY PRACY KOMISJI CERTYFIKACYJNEJ


1. Komisja Certyfikacyjna jest niezależnym organem powołanym przez Walne Zgromadzenie PSPiA KLANZA, kadencja Komisji trwa – 3 lata.

2. W jej skład wchodzi od 5 do 7 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie.

3. Osoby wybrane do Komisji, spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

4. Do zadań Komisji należy przyznawanie certyfikatów animatorom i trenerom PSPiA KLANZA, a w szczególności:
a. przyjmowanie wniosków,
b. sprawdzanie wymogów formalnych wniosków,
c. przyznanie lub odmowa przyznania certyfikatu,
d. prowadzenie rejestru wydanych certyfikatów,
e. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji,
f. wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie lub odebranie certyfikatu w przypadku rażącego naruszenia przez animatora lub trenera zasad Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera PSPiA KLANZA,
g. opracowanie Kodeksu Etycznego Animatora i Trenera PSPiA KLANZA oraz innych dokumentów służących pracy Komisji.

5. Po zapoznaniu się i analizie dokumentów Komisja Certyfikacyjna:
a. podejmuje decyzje o przyznaniu certyfikatu (wydanie dokumentu certyfikatu następuje w terminie 4 tygodni od wpłynięcia na konto i zaksięgowania opłaty certyfikacyjnej),
b. podejmuje decyzję odmowną przyznania certyfikatu z wyjaśnieniem powodów,
c. w wypadku niespełnienia wymogów formalnych, braków w dokumentacji, kandydatowi
przysługuje prawo do ich uzupełnienia, skutkuje to tym, że wniosek zostanie rozpatrzony w następnym terminie pracy Komisji.

6. Sprawy sporne rozstrzyga Sąd Koleżeński.

7. Ważność certyfikatu potwierdzają podpisami: Prezes Zarządu Głównego PSPiA KLANZA i Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej PSPiA KLANZA.

8. Komisja Certyfikacyjna dokumenty przyjmuje do końca kwietnia i do końca października każdego roku.

9. Komisja Certyfikacyjna obraduje dwa razy w roku - w maju i listopadzie.

PROCEDURY WPROWADZANIA WARSZTATÓW
DO OFERTY SZKOLENIOWEJ

USTALENIA OGÓLNE
1. Autorem warsztatów może być każdy członek Stowarzyszenia, prowadzeniem zajmują się osoby z uprawnieniami trenerskimi.

2. Autor może wyznaczyć własne warunki przyznawania uprawnień do prowadzenia swoich warsztatów trenerom Stowarzyszenia, wydając im pisemną zgodę i zawierając umowę licencyjną na zasadach przyjętych w Stowarzyszeniu. Stronami w umowie licencyjnej są: autor, trener i osoba upoważniona przez Zarząd Główny. (Za własne warunki przyznawania uprawnień do prowadzenia warsztatów rozumie się indywidualne ustalenia z trenerem dotyczące konieczności superwizji zajęć, omówień teoretycznych, metodycznych i inne. Autor może decydować, kto i ile razy może prowadzić
warsztaty. Trener może negocjować warunki z autorem, Komisja Certyfikacyjna nie ma wpływu na decyzję autora).

3. Warsztaty autorskie przed wpisaniem do oferty przechodzą dwustopniową procedurę:
a. analiza dokumentów warsztatów pod względem formalnym, merytorycznym i metodycznym,
b. przeprowadzenie warsztatów pod bezpośrednią superwizją – część praktyczna.

4. Analizę dokumentów przeprowadza dwóch niezależnych przedstawicieli, upoważnionych przez Zarząd Główny posiadających, co najmniej tytuł Trenera drugiego stopnia. Możliwe jest powołanie dodatkowo konsultanta zewnętrznego.

5. Dopuszczeniem do części praktycznej jest wydanie dwóch pisemnych pozytywnych opinii osób sprawdzających. Brak pozytywnej oceny po analizie dokumentacji warsztatów uniemożliwia dalsze procedury.

6. Otrzymanie pozytywnej opinii od osoby superwizującej uprawnia autora warsztatów do wnioskowania o przyjęcie warsztatów do oferty Stowarzyszenia. Autor ma prawo do wyboru superwizorów z Listy Superwizorów (Komisja Certyfikacyjna może podjąć decyzję o innym trybie, formie superwizji).

7. Wskazane jest, aby osoba analizująca dokumentację superwizowała warsztaty pilotażowe. Autor nie otrzymuje wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatów pilotażowych. Uzyskane środki finansowe przeznaczone są na honoraria dla osób analizujących dokumenty i superwizujących warsztaty.

8. Trenerzy II i III stopnia zwolnieni są z praktycznego superwizowania warsztatów, natomiast składają kompletną dokumentację, która podlega superwizji.

9. Decyzję o wpisie warsztatów do oferty Stowarzyszenia podejmuje Dyrektor Centrum Szkoleniowego KLANZA.

10. Autor Programu po przeprowadzonym pilotażu zawiera ze Stowarzyszeniem umowę licencyjną.


OPIS AUTORSKIEGO PROGRAMU WARSZTATÓW


Program warsztatów dla potrzeb Stowarzyszenia powinien zawierać następujące informacje:

1. Autor/autorzy (imię i nazwisko, zwięzła informacja o kwalifikacjach zawodowych).

2. Tytuł programu – nazwa warsztatów.

3. Liczba godzin dydaktycznych.

4. Do kogo program warsztatów jest adresowany.

5. Cele określone przez autora w następujących kategoriach:
a. korzyści osobiste uczestników warsztatów;
b. wzbogacenie warsztatów metodycznych uczestników;
c. wzbogacenie obszaru teoretycznego (jakie podstawy teoretyczne zostaną zaprezentowane uczestnikom).

6. O jakie ważne obszary, koncepcje, teorie autor opiera swój program?

7. Spodziewane efekty:
a. dla uczestnika jako odbiorcy;
b. dla jego pracy zawodowej.

8. Treści programowe – szeroki opis zakresu działań – jaka tematyka będzie poruszana w trakcie warsztatów.

9. Formy i metody, przykłady charakterystyczne dla programu. Do opisu programu należy dołączyć opis wykorzystanych metod z podaniem źródła pochodzenia opisu.

10. Uwagi o realizacji programu – jakie pomoce są potrzebne do realizacji programu, opracowanie materiałów (co otrzymają uczestnicy), przygotowanie uczestników, przygotowanie sali.

11. Bibliografia.

12. Przykładowy scenariusz warsztatów.

13. Przykładowy kosztorys z wyszczególnieniem wszystkich kosztów

14. Lista materiałów do zajęć.

 

PROCEDURY WYCOFYWANIA PROGRAMU
WARSZTATÓW


1. Wycofanie programu warsztatów, warsztatowego bloku tematycznego lub cyklu
szkoleniowego może nastąpić na wniosek:
a. autora programu, w przypadku, gdy jest dwóch lub więcej autorów programu, wymagana jest zgoda wszystkich zainteresowanych, zgodnie z treścią zawartej umowy licencyjnej,
b. Dyrektora Centrum Szkoleniowego KLANZA:
• Jeśli warsztaty przez ostatnie 3 lata nie był przeprowadzane.
• Jeśli nie są realizowane zgodnie z wymogami Stowarzyszenia lub prowadzący autor rażąco narusza Kodeks Etyczny.
2. Decyzję o wycofaniu programu podejmuje Zarząd Główny PSPiA KLANZA po poinformowaniu autora warsztatów.
3. Sprawy sporne rozstrzyga Sąd Koleżeński.


PROCEDURY
WPROWADZANIA WARSZTATÓWDOKUMENTY, WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O WPROWADZENIE WARSZTATÓW DO OFERTY – NALEŻY ZŁOŻYĆ W CENTRUM SZKOLENIOWYM KLANZA

1. Wniosek o uruchomienie procedury włączania nowych warsztatów do oferty KLANZY.

2. Opinia osób analizujących dokumenty warsztatów.

3. Opinia superwizora.

4. Wniosek końcowy o włączenie warsztatów do ofert PSPiA KLANZA.

WZORY DOKUMENTÓW – W ZAŁĄCZNIKACH
Zał. 1 Kwestionariusz dla kandydata na animatora
Zał. 2 Kwestionariusz dla kandydata na trenera I stopnia
Zał. 3 Kwestionariusz dla kandydata na trenera II stopnia
Zał. 4 Kwestionariusz dla kandydata na trenera III stopnia
Zał. 5 Oświadczenie superwizora dla kandydata na trenera I stopnia
Zał. 6 Oświadczenie superwizora dla kandydata na trenera II stopnia
Zał. 7 Zobowiązanie przestrzegania Kodeksu Etycznego
Zał. 8 Kwestionariusz dla kandydata na superwizora


ZAPIS KOŃCOWY


W przypadkach nie ujętych w Systemie Certyfikacji PSPiA KLANZA, Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzje po zaopiniowaniu przez Zarząd Główny i Dyrektora Centrum Szkoleniowego KLANZA. SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA SĄD KOLEŻEŃSKI.